Plan B · 健康 · 教育

雞髀仔返N班喇


Gabriel N
爸爸好感性,冷血O既媽媽只會向前看,上星期五返N班喇,老師話佢都好肯跟住講中、英、普,冇乜點喊。

不過之前仆親個鼻,醫生話可能會影響個鼻生長,希望唔使咁細個去韓國整形啦。唉,真係唔敢再玩你,再跌媽媽擔當唔起,爸爸會殺咗我。

雞髀仔返N班喇 有 “ 2 則迴響 ”

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google photo

您的留言將使用 Google 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s