Raycop RP 開箱文

做blogger的好處,第二次有客到。如果有睇開薯淘,知道雞髀有濕疹時,我試咗好多方法,其中一樣就係RAYCO…

被遺忘了的家訓

兩年前,中央電視台有一個特備節目《家風是甚麼》,記者四出採訪,問人意見,成為一時熱話。家風是甚麼?先要問,家教…

Project 進度

7788喇,有望新年前搞掂。 最後其實同裝修公司quote o既價差唔多,好多extra嘢,例如門口度閘要換,…